หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
   
 
 

จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ระบบประปา และระบบชลประทาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และพัฒนาการเกษตร โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริหารจัดการระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน การออกกำลังกาย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ที่มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 
 


 
 
 

   
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
จำนวนผู้เข้าชม 2,007,691 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com