ท่านต้องการให้ อบต.คลองขลุง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( 3 )
60.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
20.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
ด้านการจัดเก็บภาษี ( 1 )
20.00%
ด้านการจัดการศึกษา ศพด. ( 0 )
0.00%