หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 

 
 

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

การพัฒนาปรับปรุงการจราจร

การวางแผนการจัดทำผังเมือง

การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 
 

 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการพัฒนาการผลิตเกษตร ปลอดภัย

การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 

 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
 
 

 
     
 

การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน แ