หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและคัดเลือกเพื่อรับโอน [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
การใช้ที่ราชพัสดุ [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา [ 22 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือให้บริการทางวิชาการ [ 23 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงือนเดือนในกรณีที่ได้รับตุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง [ 23 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบิติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระ [ 23 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพอเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 21 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ [ 30 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย [ 5 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 26 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา [ 26 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 74  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 27 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศกระทรวดมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)     2      3   
 

 
 


 
 
 

   
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
จำนวนผู้เข้าชม 2,007,718 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com