หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.klongklung-kp.go.t... https://www.klongklung-kp.go.t... แผนดำเนินงานประจำปี 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.klongklung-kp.go.t... https://www.klongklung-kp.go.t... รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.klongklung-kp.go.t... เมนู คู่มือปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.klongklung-kp.go.t... เมนู คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.klongklung-kp.go.t... เมนู สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.klongklung-kp.go.t... เมนู รายงาน, รายงานอื่้นๆ
o18 E-Service https://www.klongklung-kp.go.t... เมนูสไลด์ ภาพที่  4,5,6
 
   1     (2)     3      4      5