หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขลุง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 


 
ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการภายในออก เป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี งานกิจการสภา งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานอำนวยการข้อมูลข่าวสาร งานอาคารสถานที่ งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธี งานบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ งานที่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าอยู่ในหน่วยงานใด และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานคุ้มครองผู้บริโภค งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานตราข้อบัญญัติ และระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานระเบียบข้อบังคับประชุมสภาฯ งานการประชุมสภา อบต. งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. งานเลือกตั้ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลในโรงงาน งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานป้องกัน รักษาและบำบัดยาเสพติด งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและระงับโรคติดต่อ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2. ฝ่ายนโยบายและแผน รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมอาชีพ เกษตร และพัฒนาสตรี งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานงบประมาณ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ งาน-ประสานโครงการฝึกอบรม และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมอาชีพ เกษตร และพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนและศูนย์หัตถกรรมประจำตำบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้า กลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคม งานสุสานและฌาปณสถาน งานพัฒนาชุมชนและสังคมงานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์องค์กร งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล งานอำนวยการและประสานราชการ งานชุมชนสัมพันธ์ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการ งานป้องกัน งานฟื้นฟู งานกู้ภัย งานความมั่นคง งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 


 
 
 

   
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.คลองขลุง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าว
การทุจริต และเบาะแสยาเสพติด
โทร : 055-781-764
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
จำนวนผู้เข้าชม 6,089,520 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10