องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร